spanisch learn-spanish-online.de
deutsch italian-online.de
englisch french-online.de
     جدول المحتويات الفصل العشرون 15.1.20 الحرف  bar
  learn languages with music Classic Rocks

السابق
الفصل العشرون: المزيد من أحرف الجر

 15.1.20 الحرف  bar - دون (يتلوه Genitiv)

  مثال
 
Bar jeder Logik. = دون أيّ منطق.
     
  البدائل  
  Ohne jede Logik.  
     
السابق